Thư mời kết nối xuất nhập khẩu của các tổ chức, các bộ, các sở ban ngành trong và ngoài nước